กลุ่มบริหารงานธุรการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี